Privacyverklaring

Volendam Rent & Event (VRE) B.V., gevestigd aan Haven 45 1131 EP Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://rent-event.nl

Adres: Haven 45 1131 EP Volendam

Telefoon: +31 (0)299 396 980

Tim Teffer is de Functionaris Gegevensbescherming van Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Hij/zij is te bereiken via tim@rent-event.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rent-event.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen Naam, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon Tot einde dienstverlening Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Uitvoering overeenkomst & Belastingplicht
(Bedrijfs)naam en adres voor facturatie. Tot einde dienstverlening Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Uitvoering overeenkomst & Belastingplicht
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Tot einde dienstverlening Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Uitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie in het kader van een wettelijk informatieverzoek. Zes maanden Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Wettelijke verplichting
Website en webapplicaties Gegevens over jouw activiteiten op onze website en jouw surfgedrag over verschillende websites heen Eén jaar Volendam Rent & Event (VRE) B.V. Gerechtvaardigd belang. Volendam Rent & Event (VRE) B.V. gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
Internetbrowser en apparaat type Eén jaar Volendam Rent & Event (VRE) B.V.

 

Gerechtvaardigd belang. Volendam Rent & Event (VRE) B.V. gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volendam Rent & Event (VRE) B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Volendam Rent & Event (VRE) B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytische cookie die websitebezoek meet Eén jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volendam Rent & Event (VRE) B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rent-event.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Volendam Rent & Event (VRE) B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Volendam Rent & Event (VRE) B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rent-event.nl